Kargın Köyü-Çiftliği Tarihi
You are currently viewing Kargın Köyü-Çiftliği Tarihi

Karkın Oğuzların  Bozoklara mensup Yıldız Han’ın dördüncü oğludur. Karkın, Türkçe erkek ismi olarak kullanılmakla beraber boy adı olarak ‘çok ve doyuran aş’ veya ‘ulu aş ve doyurucu’ anlamındadır.

biligbitig.com, wikipedia.com

Karkın boyunun totemi tavşancıl kuşudur. Damgası da roma rakamlarındaki altıya benzer.

Diğer Oğuz boyları gibi Karkınlar da Anadolu’nun fethi ve iskanında önemli rol oynamışlardır. Anadulu’daki Karkınlar daha çok halep Türkmenleri, Bozulus ve Dulkadirli gibi zümrelerin arasında yer almışlardır.

Boz-ulus Türkmenlerinin Orta Anadolu’ya göçenleri arasında Karkın cemaati de bulunuyordu. Orta Anadolu’daki bazı Karkın isimli köyler bu göçe katılanlarca kurulmuş olmalıdır.

Türkiye’deki yer isimlerine bakıldığında Kargınların Anadolu’da çok geniş bir sahaya yayıldığı görülür. 16. yüzyıl kayıtlarında Kargın isimli yer adlarının sayısı 62 iken bunlardan 34’ü günümüze kadar gelmiştir.

Cevdet Türkay’a göre Türkmen taifesinden olan Kargınlardan oymak olanların genellikle Erzurum, Kars, Çıldır, Aydın taraflarına, cemaat olanların ise Çankırı, Adana, Kocaeli, Sivas, Bursa, Niğde ve Ankara taraflarına yerleşmişlerdir.

Ankara Çubuk’ta ve daha önce Ankara’ya bağlı olan Keskin’de Kargın isimli köyler vardır. Yenikent Kargın ise bir çiftlik durumundadır.

Yenikent Kargın 1515 yılına ait tahrir defterindeki bilgiye göre Ankara sancağına bağlı Ayaş kazasının bir köyüdür. 1530 yılına ait Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu isimli defterde Murtaza-abad kazasına bağlı bir Karkın köyü de geçmektedir.

Bu defter kayıtlarına göre 4333 akçe geliri vardır ve Sultan Bayezid’in Amasya’daki imaret ve medresesine vakfedilmiştir. Bu yıldaki nüfusu 25 hane 14 mücerred(bekar) şeklindedir. Aileler 5 kişi kabul edilirse yaklaşık nüfus 139 kişi olarak hesaplanır.

1571-72 tarihli Evkaf Defterinde Karkın Murtaza-abad kazasına bağlı 4333 akçe gelirli 76 haneli bir köydür ve Sultan Bayazid vakfıdır.

1571-72 yıllarında Karkın köyünde buğday, arpa, yulaf; nohut, mercimek ve soğan vergileri alınmasından bu ürünlerin yetiştirildiğini anlıyoruz. Yine öşr-ü bağ bahçe ve bostan vergilerinden bu yıllarda sulu tarımın yapıldığı da anlaşılıyor. Vergi kayıtlarından köyde bir de değirmen olduğu anlaşılıyor.

1844-45 yıllarında Karkın köy değil İstanos/Zir(Yenikent) nahiyesine bağlı bir çiftliktir. Bu yıllara ait Krkın Çiftliği Temettüat defterine göre çiftliğn sahibi eski Ayaş Müdürlerinden Hattat Zade Mehmet Efendi’dir. Çiftlikte Dede Mehmet Oğlu Seyyid müşterek ziraatçidir.

1844 yılında Murtaza-abad’dan Bekir Bey Oğlu Mehmet Bey çiftlikte iştirakçi olarak ziraat yapmaktadır. Çiftliğ ait 60 dönüm arazi ekmektedir.

1845’li yıllarda Gökler ve Kayı köyü ahalisi de çiftliğe ait arazide iştirakçi olarak ziraat yapmışlardır.

Kargın Osmanlının son dönemi çiftlik durumundayken idari olarak Murtaza-abad ve Zir’e bağlıdır fakat mülk olarak Ayaşlılarındır. Cumhuriyet Döneminde idari olarak Ayaş’a bağlı görülüyor. 1920’li yıllarda Hasan Ünyazıcı Kargın topraklarından bir kısmını Kayı köylülerine satmıştır.

1960’lı yıllarda Yeni Kayı köyünden buraya taşınanlar olmuştur. 2000’li yıllarda Yeni Kayı köyünün bir mahallesi durumundadır. 13 hane yerli 12 hane dışarıdan gelip yerleşen vardır. Son dönemlerde buradan arazi satın alınarak villa tipi evler yapılmaktadır. Devam edecek…

Kaynak:Sincan Kültür Haritası

Bir cevap yazın